முத்தச்சுவை

 நீ  பிப்பெட் பிடிக்கும் அழகை
 முத்தச்சுவைகள் சொல்லும்.