காதல் கோணம்

எந்தக் கூட்டத்திலும்
நம் கண்கள்
ஊடுருவி  சந்திக்கும் கோணமே
காதல் கோணம்.