வெட்கத்தின் வீழ்ச்சி


வெட்கத்தை மறைக்கிறாய்
காதல் வெளியே சிந்திவிடுகிறது.

வெறும் பூக்கள்

பிறகு ஒரு நாளில்
நாம் நின்று பேசி, சிரித்து
கவிதை பயின்ற இடத்தில்
வெறும் பூக்கள் மட்டுமே
பூத்திருந்தன

நீ  கனவுகளை மறந்து தூரம் போய்விட்டாய்
நான் கவிதைகளை இழந்து பாரம் சுமக்கிறேன்.