வெட்கத்தின் வீழ்ச்சி


வெட்கத்தை மறைக்கிறாய்
காதல் வெளியே சிந்திவிடுகிறது.

No comments: