சோப்புநுரை வானங்கள்

வானத்து நிறங்கள் காட்டும்
சோப்புநுரை குமிழுக்கு
உள்ளேயும் வெளியேயும்
எனது முகங்கள்

நான் கீழிருந்து மேல்பார்த்தால்  
மேலிருந்து கீழ்பார்க்கிறது
எனது முகமே கொண்ட
பரவெளியின் பேருருவம்

பிம்பங்கள்  கண்பொருந்தும் கணத்தில்
காற்று நுழைந்து உடைக்கும்  வானம்
சூன்யத்தில் சேரும்பொழுதில்
இரண்டில் ஒரு நான்
இல்லாமலாகிறேன்  

அங்கிருந்தும் மேல்திரும்பி
வானம்பார்த்தால் தெரிகிறது
கீழ்பார்க்கும்
அதே முகம்கொண்ட
பிரம்மாண்டம்.

No comments: