நெஞ்சில் விழுந்த முடிகங்கையின்  குறுக்கே  விழுந்த
வாலியின் வாலாகக் கணக்கிறது
காற்றில் கலைந்தெழுந்து
கன்னத்தில் விழுந்த
ஒற்றை முடி

No comments: