எஞ்சியிருந்த ஊடல்

இரவு இன்னும் மிச்சமிருக்கும் அதிகாலையில்
சோம்பல் முறிக்கிறது காமம்
தீரத்தழுவுகையில் விழித்துக்கொள்ளும்
எஞ்சியிருந்த ஊடல்
திரும்பிப் படுத்துக்கொண்டது.

அதன் எடை
அசைக்கவும் முடியாதது.


No comments: