இடர் மழை


நகர வெளியில்
இடமின்றி
சுருங்கிவிடுகிறது
காதலைப்போல மழையும். No comments: