மீப்பெரு காதல்


மீப்பெரு காதலின் ஈவு
கண்ணீராகும் பிரிவில்
மீச்சிறு இன்பம்
முத்தம்

No comments: