சில்லறை இதயம்


பிச்சை பாத்திரமும்
பிஞ்சு முகமும் எதிர்வரும் -
கைகளோ
சில்லறை இதயம் தொட்டுப்பார்த்து
இல்லையென்றுதான்
சொல்லும்.No comments: