முடிவுறாக் கணம்


நீ என் கனவுக்குள்
நுழையும் கணம்
ஒரு முடிவுறாக் கணம்

No comments: