கற்பனை எண்
நீ எனக்கு எழுதிய
கடிதங்களின் எண்ணிக்கை
ஒரு கற்பனை எண் !

No comments: