வெட்கப்பெருக்கம்இரு கன்னத்து
சம வெட்கங்களின்
வெட்கப்பெருக்கம்
ஒரு பூஜ்யமற்ற பூகம்பம்.

No comments: