தீரா ஊடல்எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைக்
கொண்ட ஒரு சோதனை
உன் ஊடல் !

No comments: