தேற்றம் (நிரூபணமின்றி )உன் செவ்வண்ண முகத்து
குழிப்புள்ளிகள்
புன்னகையின் மையத்திலிருந்து
சம தொலைவில் இருக்கும்.

No comments: