தொடுகோடு


உன் மேனியிலிருந்து
என் முகத்திற்கு
காற்றால் வரையப்படும்
ஒரு தொடுகோடு
உன் துப்பட்டா.

No comments: