வாழ்வின் பரப்பளவுஉன் மைவிழியை
மையமாகக் கொண்ட
பார்வை வட்டத்தின்
விட்டதோடு முடிகிறது
என் வாழ்வின் பரப்பளவு.

No comments: