புள்ளியியல்


என் புள்ளியியல்
உன் கோலங்களில் தொடங்குகிறது
என் பூகோளமோ
உன்னை சுற்றி சுற்றியே வருகிறது 

 

No comments: