மையவிசை


நம் இணைகரங்களின்
மையவிசை
ஆதியிலிருந்து உயிர்வழியாக
வர்க்கங்களுக்கும் பாயும்
காதல் இதன் மையப்புள்ளி.

No comments: