பதிலீடு


நம் உறவில்
காதலுக்குப் பதிலாக
நட்பைப் பதிலிடச் சொல்கிறாய்
வாழ்வின் மதிப்பு
பூஜ்யம் ஆகும் என்பது தெரிந்தும்.

No comments: